Ministry of Defence

Απαιτούμενα προσόντα

(α) Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

(β) Να είναι ηλικίας κάτω των 32 ετών κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων.

 

(γ) Να είναι απόφοιτος δημόσιου εξατάξιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Λυκείου Μέσης Εκπαίδευσης ή απόφοιτος εγγεγραμμένου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης.

 

(δ)  Να έχει πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 

Διευκρινίζεται ότι για τους απόφοιτους από αναγνωρισμένη Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική, δεν απαιτείται άλλο αποδεικτικό στοιχείο/πιστοποιητικό, πέραν του απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Για τους απόφοιτους αναγνωρισμένων ξενόγλωσσων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης απαιτείται η υποβολή απαραίτητου πιστοποιητικού (τεκμηρίου), για πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που έχει καθορίσει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (βλ.  http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/C37646F6ECAEE085C22580

C000409054?OpenDocument ή http://www.psc.gov.cy/ και στη συνέχεια ανακοίνωση 11/05/2017).

 

(ε)  Να έχει εκπληρώσει στρατιωτική θητεία με σωματική ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2), ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας στη Δύναμη, δυνάμει των παραγράφων (ε) έως (ι) και (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 ή να έχει απολυθεί οριστικά από τη Δύναμη δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 41 των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2016.  Πρόσωπα που έχουν εκπληρώσει εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία πρόσληψης.

Νοείται ότι, ενόσω η εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες, η προϋπόθεση εκπλήρωσης της υποχρέωσης θητείας δεν απαιτείται για τις υποψήφιες για πρόσληψη γυναίκες.

Νοείται περαιτέρω ότι, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης οπλιτών με σύμβαση έχουν και οι υπηρετούντες εθνοφρουροί, η πρόσληψη των οποίων όμως, σε περίπτωση που εξασφαλίσουν κατάλληλη σειρά επιτυχίας, τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6(3)(β) του πιο πάνω Νόμου που αναφέρει ότι "ως οπλίτες" προσλαμβάνονται "πρόσωπα που έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση θητείας τους στη Δύναμη ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας στη Δύναμη, δυνάμει των παραγράφων (ε) έως (ι) και (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 ή έχουν απολυθεί οριστικά από τη Δύναμη δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 41:".

Διευκρινίζεται ότι η εκπλήρωση της θητείας είναι προϋπόθεση που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιείται κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Απασχόλησης.

 

(στ)  Να είναι σωματικής ικανότητας Ι/1 ή Ι/2 (ισχύει μόνο για υποψήφιους που έχουν εκπληρώσει στρατιωτική θητεία).

 

(ζ)  Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) [ΔΜΣ = βάρος σε κιλά/(ύψος σε μέτρα)2]:

Για άνδρες: από 18 έως και 30

Για γυναίκες: από 17 έως και 27.

 

(η) Να έχει λευκό Ποινικό Μητρώο.

 

(θ) Να μην του/της έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα κατοχής όπλου από την αρμόδια αρχή.

 

(ι)Να μην έχει καταδικαστεί από στρατιωτικό δικαστήριο για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή αδίκημα λιποταξίας, ή να μην έχει υποβιβαστεί στο βαθμό του κατά την περίοδο εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας.

 

(ια)       Να επιτύχει στην ακόλουθη αθλητική δοκιμασία που διεξάγεται από επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Άμυνας:

Αγώνισμα

 

Κατώτατα Όρια  επίδοσης

 

Σκοπός της δοκιμασίας

Οδηγίες

1000μ.

Άνδρες: 5’,15"

Γυναίκες: 6’,43"

Αξιολόγηση αντοχής

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα μιας (1) προσπάθειας. Εάν κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος αποχωρήσουν, για οποιοδήποτε λόγο, από το αγώνισμα χωρίς να τερματίσουν ή δεν τερματίσουν εντός του καθορισμένου χρόνου θεωρούνται αποτυχόντες

(ιβ)  Να κριθεί κατάλληλος/η με σωματική ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, με βάση τον Πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών της υγείας που ισχύει για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, από Υγειονομική Επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Άμυνας.

Σύνδεση στο Σύστημα

Επικοινωνία

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1430

Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου

Διογένους 1, Κτίριο «Φιλελεύθερος»,
Block C, Έγκωμη, Τ.Κ. 2404, Λευκωσία
Τηλ.: 22417130, 22417136

Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας

Λεωφ. Αρτέμιδος, Περιοχή Αλυκής, Στρατόπεδο «Α. Σουρουκλή», Τ.Κ. 6021, Λάρνακα
Τηλ.: 24411300, 24411303

Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού

Αγίας Φυλάξεως και Αθ. Τσακάλωφ 168 - 1ος όροφος, Ενορία Καψάλου, Οίκημα TCI, Λεμεσός
Τηλ.: 25413366, 25413367

Στρατολογικό Γραφείο Πάφου

Νέα Κυβερνητικά Κτίρια Πάφου (Κτίριο Ά), Πάφος
Τηλ.: 25413949, 25413916

Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016

Developed By: Dynamic Works | Powered By: DWCMS