Ministry of Defence

Σύμβαση Απασχόλησης

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

Η Σύμβαση αυτή, που έγινε σήμερα, ……………., στη Λευκωσία, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας (στο εξής αναφερόμενης ως «κυβέρνηση») ενεργούσης διά του Υπουργού Άμυνας (που στο εξής θα αναφέρεται ως ο «Υπουργός») ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του από τη μια πλευρά και του/της .…………………………………..................….. ΑΔΤ …………. (στο εξής αναφερόμενος ως ο «Οπλίτης») από την άλλη πλευρά, μαρτυρεί τα ακόλουθα:

 

ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με Αρ. ΑΑ80.628 και ημερ. 13.5.2016 και την Απόφασή του με Αρ. 82.716 και ημερ. 25.5.2017, ενέκρινε την πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών·

Και

ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο με τις προαναφερθείσες Αποφάσεις του εξουσιοδότησε τον Υπουργό, όπως, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό, προσλάβει, με σύμβαση, στην Εθνική Φρουρά, ως οπλίτες πρόσωπα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3)(β) του  άρθρου 6 των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 μέχρι 2018 (στο εξής «ο Νόμος»)·

Και

ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με Αρ. …………… και ημερ. ……………. ενέκρινε την προκήρυξη των θέσεων για πρόσληψη αριθμού Συμβασιούχων Οπλιτών για την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Συμβασιούχων Οπλιτών.

Και

ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός με σχετική Προκήρυξη ημερομηνίας ................ προσκάλεσε άτομα που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, που καθορίστηκαν στην Προκήρυξη, να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη·

Και

ΕΠΕΙΔΗ ο εν λόγω Οπλίτης υπέβαλε αίτηση για πρόσληψη και κρίθηκε ότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα, που καθορίστηκαν στην Προκήρυξη·

Και

ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός αποφάσισε την πρόσληψη του Οπλίτη για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, με σύμβαση·

ΓΙ’  ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ συμφωνούνται τα ακόλουθα:

1.ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.1Η παρούσα Σύμβαση είναι χρονικής διάρκειας ενός έτους από ………………… μέχρι και την ……………………, με δικαίωμα ανανέωσης κατόπιν απόφασης του Υπουργού Άμυνας, για περαιτέρω διαδοχικές χρονικές περιόδους ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, όπως ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, με ανώτατη συνολική διάρκεια της Σύμβασης μέχρι τα δέκα (10) έτη, και εφόσον υπάρχει προς τούτο η γραπτή συγκατάθεση του Οπλίτη, τέσσερις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της. 

1.2 Κατά τη λήψη απόφασης από τον Υπουργό για ανανέωση της παρούσας Σύμβασης, θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η αξιολόγηση του Οπλίτη, που προβλέπεται στον όρο 3 της παρούσας Σύμβασης.

 

2. ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2.1 Ο Οπλίτης κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης οφείλει:-

2.1.1 Να εκτελεί κατά βάση καθήκοντα χειριστή οπλικών συστημάτων αρμάτων, πυροβόλων, ειδικοποιημένων οχημάτων και μέσων/μηχανημάτων ως επίσης και άλλα καθήκοντα στρατιωτικής φύσεως και καθήκοντα που εκτελούν οι οπλίτες που υπηρετούν για εκπλήρωση της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ήθελαν ανατεθεί σε αυτόν δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2018, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

2.1.2 Να έχει ενεργό εμπλοκή σε θέματα ασφάλειας και ευταξίας στρατοπέδων – φυλακίων, αναλαμβάνοντας όλα τα απορρέοντα για την ασφάλεια καθήκοντα και υπηρεσίες, όπως αρχιφύλακα, σκοπού, περίπολου, δεκανέα αλλαγής, οργάνου υπηρεσίας.

2.1.3 Να εκτελεί υπηρεσίες με διανυκτερεύσεις, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, εκτελώντας τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Επίσης, να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς, συμπεριλαμβανομένων και ασκήσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μονάδας.

2.1.4Να εκτελεί τα καθήκοντά του με επιμέλεια και αφοσίωση και να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε νομοθετικές/κανονιστικές διατάξεις, διαταγές, οδηγίες, εγκυκλίους και πρακτικές, όπως εφαρμόζονται στην Εθνική Φρουρά.

2.1.5Να παρέχει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους του 2011 έως 2018, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

2.1.6 Να μην ασκεί άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή να ασχολείται ή μετέχει σε οποιαδήποτε ιδιωτική εργασία ή επιχείρηση.

2.1.7  Να μην πληροφορεί, γνωστοποιεί, κοινοποιεί, μεταδίδει και/ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαδίδει ή παραδίδει άμεσα ή έμμεσα οποτεδήποτε προς οποιοδήποτε πρόσωπο (εξαιρέσει προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον Υπουργό), οποιαδήποτε πληροφορία και/ή στοιχεία και/ή υλικό και/ή έγγραφα και γενικά οτιδήποτε έρχεται σε γνώση του και/ή ετοιμάζεται και/ή χρησιμοποιείται από τον ίδιο συνεπεία της παροχής των υπηρεσιών του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.  Περαιτέρω δεσμεύεται ότι θα τηρεί μυστική κάθε τέτοια πληροφορία και/ή στοιχεία και/ή υλικό και/ή έγγραφα και γενικά οτιδήποτε έρχεται σε γνώση του και/ή χρησιμοποιείται από τον ίδιο συνεπεία των εν λόγω υπηρεσιών του.  Η δυνάμει της παρούσας παραγράφου υποχρέωση ισχύει και μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης.

2.1.8 Ουχί αργότερα από  την ημερομηνία λήξης και/ή του τερματισμού της παρούσας Σύμβασης, να παραδώσει στην Εθνική Φρουρά όλα τα όπλα, πυρομαχικά ή άλλο πολεμικό υλικό και εφόδια που του έχουν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, τα οποία αποτελούν περιουσία της Κυβέρνησης.

2.2 Η Κυβέρνηση, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, αναλαμβάνει να χορηγήσει στον Οπλίτη για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, δωρεάν στολές και άλλα εφόδια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και στα λοιπά μέλη της Δύναμης. 

2.3 Ο Οπλίτης υπόκειται σε όλες τις σχετικές διατάξεις των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων και των περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμων, καθώς και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

2.4 Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Οπλίτης θα τοποθετείται/μετατίθεται σε Κλάδο/Όπλο/Σώμα/Ειδικότητα, σε Μονάδες/Υπηρεσίες, με βάση τις ανάγκες της Δύναμης και του Υπουργείου Άμυνας.

2.5 Με την πρόσληψή του ο Οπλίτης θα υφίσταται αρχική εκπαίδευση και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, εκπαίδευση στην ειδικότητα που θα τοποθετηθεί, για περιόδους που θα καθορίζονται από το ΓΕΕΦ.

2.6 Όταν οι ανάγκες της Δύναμης το απαιτούν, ο Οπλίτης θα παρέχει τις υπηρεσίες του, χωρίς δικαίωμα υπερωριακής αποζημίωσης, όπως ισχύει και για τα λοιπά μέλη της Δύναμης.

2.7 Τυχόν απονομή στον Οπλίτη του βαθμού του Δεκανέα ή του Λοχία, σύμφωνα με διαδικασία που θα καθορίζεται από τον Υπουργό, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, ουδεμία μεταβολή θα συνεπάγεται στην Αμοιβή του Οπλίτη όπως αυτή καθορίζεται στον όρο 4 της παρούσας Σύμβασης.

2.8 Η αρχαιότητα του Οπλίτη καθορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης και σε περίπτωση απονομής βαθμού, την ημερομηνία απονομής αυτού.  Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ο Οπλίτης θα είναι αρχαιότερος από τους ομοιόβαθμους του υπηρετούντες εθνοφρουρούς, και νεώτερος από τους ομοιόβαθμους του μόνιμους Οπλίτες του Στρατού ή, ανάλογα με την περίπτωση, τους Εθελοντές Υπαξιωματικούς, τους Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς και τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς.

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3.1 Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του Οπλίτη, τηρουμένων των προνοιών του όρου 3.2 κατωτέρω, θα συντάσσονται Εκθέσεις Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

3.1.1 Τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη της παρούσας Σύμβασης και, σε περίπτωση ανανέωσής της, τέσσερις (4) μήνες πριν από τη συμπλήρωση κάθε πρόσθετης δωδεκάμηνης ανανέωσης αυτής, και

3.1.2 Με τη μετάθεση του αξιολογούντος του Οπλίτη ή του ίδιου του Οπλίτη, ή εφόσον διατάξει τούτο, για ειδικό λόγο, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς.

3.2 Η διαδικασία αξιολόγησης, ο καθορισμός του εντύπου αξιολόγησης, και ο καταρτισμός ομάδων αξιολόγησης, θα ρυθμιστούν με Κανονισμούς που θα ετοιμαστούν από το Υπουργείο Άμυνας και θα εγκριθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μέχρι την έγκριση των εν λόγω Κανονισμών, θα εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι σχετικές διατάξεις των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμών του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

 

4. ΑΜΟΙΒΗ

4.1 Ο μηνιαίος μισθός του Οπλίτη θα υπολογίζεται επί της μισθοδοτικής κλίμακας Α1, της οποίας ο ετήσιος μικτός μισθός για το έτος 2019 ανέρχεται στις €14.827,45 (περιλαμβανομένου του 13ου μισθού). 

4.2  Στο μηνιαίο μισθό θα προστίθενται οι γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται βάσει της εκάστοτε οικείας νομοθεσίας. Επιπλέον, θα καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό, 13ος μισθός κατ’ αναλογία της περιόδου υπηρεσίας του εντός του ημερολογιακού έτους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ειδικό επίδομα ήθελε καθορισθεί με σχετικούς Κανονισμούς.

4.3 Επιπλέον, και κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους, θα τυγχάνουν επίσης εφαρμογής, η μείωση απολαβών, σύμφωνα με τους περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας   και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2012 έως 2018 (Ν.168(Ι) του 2012) όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και η μη παραχώρηση τιμαριθμικών αυξήσεων, σύμφωνα με τους περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2011 έως 2014 (Ν.192(Ι) του 2011), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

4.4 Με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών και έξι (6) μηνών συνεχούς υπηρεσίας, ο Οπλίτης θα έχει δικαίωμα σε καταβολή φιλοδωρήματος κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της Σύμβασης Απασχόλησης, λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που τον καθιστούν ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντά του, ή την οικειοθελή αποχώρησή του, ως προνοείται στον όρο 9.3 κατωτέρω, καθώς και σε περίπτωση θανάτου.

4.5 Το φιλοδώρημα θα υπολογίζεται με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών του Οπλίτη πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας και θα αναπροσαρμόζεται με την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του όρου 4.6 πιο κάτω, αναφορικά με το χρόνο έναρξης των σχετικών αποκοπών.

4.6 Τηρουμένων των προνοιών των περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στη Δημόσια Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2014 και 2018 (Ν.14(Ι)/2014), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και, συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 4 αυτού, θα αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές του Οπλίτη ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τρία επί τοις εκατό (3%) επί των μηνιαίων απολαβών του.  Σημειώνεται ότι, η εν λόγω αποκοπή για τον Οπλίτη θα αρχίζει μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών υπηρεσίας.

4.7 Σύμφωνα με το άρθρο 5 των περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στη Δημόσια Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2014 και 2018 (Ν.14(Ι)/2014), το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2018 (Ν.118(Ι)/2002), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

 

5. ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

5.1 Ο Οπλίτης δικαιούται τις ακόλουθες άδειες ανάπαυσης:

(α) 20 εργάσιμες ημέρες για κάθε χρόνο απασχόλησης, σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας, ή

(β) 25 εργάσιμες ημέρες για κάθε χρόνο απασχόλησης, σε περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας.

5.2 Η άδεια ανάπαυσης θα παραχωρείται μετά τη συμπλήρωση χρονικής περιόδου απασχόλησης μεγαλύτερης των 15 ημερών και πριν την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης Απασχόλησης.  Η άδεια ανάπαυσης παραχωρείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Απασχόλησης.

 

6. ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

6.1 Ο Οπλίτης έχει δικαίωμα σε άδεια ασθένειας 28 ημερών το χρόνο.  Του παρέχεται, περαιτέρω, το δικαίωμα σε παράταση της άδειας αυτής, με πλήρεις απολαβές, για χρονική περίοδο όχι πέραν των 14 ημερών, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται σχετική έγκριση του Κυβερνητικού Ιατροσυμβουλίου, μέσω της ίδιας διαδικασίας που τηρείται και για τα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας που υπηρετούν με απόσπαση στην Εθνική Φρουρά.

6.2 Η άδεια ασθενείας παραχωρείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Απασχόλησης.  Σε περίπτωση που η υπηρεσία του Οπλίτη δεν υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος παραχωρείται αναλογία τόσο της προβλεπόμενης άδειας ασθενείας, όσο και των παρατάσεων αυτής, αναλόγως του χρονικού διαστήματος που ο Οπλίτης υπηρέτησε στο έτος αυτό.

6.3 Η άδεια ασθενείας αφορά αριθμό ημερολογιακών ημερών.  Σε περίπτωση που ο Οπλίτης απουσιάζει από τα καθήκοντά του για λόγους ασθένειας, η άδεια ασθενείας που θα του παραχωρηθεί θα πρέπει να καλύπτει ημερολογιακά ολόκληρη την περίοδο κατά την οποία απουσίασε από τα καθήκοντά του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Σαββατοκύριακων, ή/και δημόσιων ή θρησκευτικών αργιών που παρεμβάλλονται κατά τη χρονική περίοδο απουσίας του.

 

7. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Ο Οπλίτης δεν έχει δικαίωμα σε παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας και άδειας άνευ απολαβών, εκτός αν πρόκειται για άδεια άνευ απολαβών για λόγους υγείας.

 

8. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Ο Οπλίτης, η σύζυγος και τα τέκνα του έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα, κατ' αναλογία των όσων ισχύουν για τα μόνιμα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας, που υπηρετούν με απόσπαση στην Εθνική Φρουρά.

 

9. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

9.1 Επιφυλαττομένου του δικαιώματος της Κυβέρνησης να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση, λόγω παράβασής της από τον Οπλίτη, ο Υπουργός δικαιούται, εν πάση περιπτώσει, κατά την απόλυτη κρίση του, με γραπτή ειδοποίηση ενός μηνός, να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση.

9.2 Χωρίς επηρεασμό του όρου 9.1, η παρούσα Σύμβαση δύναται να  τερματιστεί από τον Υπουργό για τους πιο κάτω λόγους:

9.2.1 Χωρίς ειδοποίηση, σε περίπτωση που ο Οπλίτης καταδικαστεί για κακούργημα, για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, για αδίκημα ανυποταξίας, για αδίκημα που αφορά καλλιέργεια, κατοχή διακίνηση ή εμπορία παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών ή για οποιοδήποτε αδίκημα προβλέπεται στα άρθρα 13 έως 101 του περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμου του 1964.

9.2.2 Χωρίς ειδοποίηση, σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της Σύμβασης από τον Οπλίτη ή λόγω επιβολής ποινής πειθαρχικής φυλάκισης πέραν των 40 ημερών σε διάστημα ενός έτους ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι χρήστης παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών.

9.2.3 Μετά από γραπτή ειδοποίηση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, εφόσον ο Οπλίτης έχει αξιολογηθεί, σε ένα ή περισσότερα από τα βαθμολογούμενα στοιχεία της Έκθεσης αξιολόγησής του, ως «Απαράδεκτος».

9.2.4Μετά από γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών, λόγω αδυναμίας (συμπεριλαμβανομένων και λόγων υγείας), παράλειψης και/ή άρνησης του Οπλίτη και/ή αμέλειάς του να διεκπεραιώσει πλήρως τα καθήκοντα που του ανατίθενται μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια, ή/και όταν μετά από υγειονομική εξέταση η κατηγορία σωματικής ικανότητάς του δεν είναι πλέον Ι/1 ή Ι/2, με βάση τον Πίνακα Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμων 2011 έως 2018 (Κ.Δ.Π 219/2018).

9.3 Ο Οπλίτης δύναται να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση κατόπιν γραπτής ειδοποίησης τριάντα (30) ημερών και υπό την αίρεση της αποδοχής της από τον Υπουργό.  Ως ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης θα λογίζεται η ημερομηνία αποδοχής του τερματισμού από τον Υπουργό.      

9.4Η παρούσα Σύμβαση τερματίζεται άμεσα όταν ο Οπλίτης καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή για αδίκημα λιποταξίας.

9.5 Σε περίπτωση τερματισμού της παρούσας Σύμβασης, για οιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στους όρους 9.1 - 9.4 ανωτέρω, η καταβολή αμοιβής τερματίζεται από την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης όπως αυτή καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Υπουργού.

 

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο Οπλίτης, εξαιρουμένων λόγων υγείας, δεν υπηρετήσει ολόκληρη την περίοδο υπηρεσίας της παρούσας Σύμβασης, ως ορίζεται στον όρο 1 της παρούσας Σύμβασης, τότε, ο Οπλίτης υποχρεούται, να καταβάλει αναλογία του ποσού που αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο μικτό μισθό, για κάθε μη συμπληρωμένο μήνα που δεν υπηρέτησε, ήτοι 1/12 του μικτού μηνιαίου μισθού του για κάθε μη συμπληρωμένο μήνα. Η υποχρέωση αυτή άρχεται, μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης.

 

11.ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι και θεωρούνται ουσιώδεις.

11.2 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών, αρμοδιότητα για την επίλυση της έχουν τα κυπριακά δικαστήρια.

11.3 Οποιοιδήποτε όροι περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση και δεν ορίζονται διαφορετικά σε αυτή, έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο Νόμος.

Η παρούσα Σύμβαση υπεγράφη στη Λευκωσία σήμερα, …………………………….,

από τον Υπουργό  Άμυνας ή τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπό του,

.………………………………………......…………,  ......................................

                                                                                        (υπογραφή)

                                                                                                                               

 

 

από τον Οπλίτη,

 

.………………………………………......……….............…..,  .......................................

 

           (υπογραφή)

     

 

 

 

στην παρουσία των πιο κάτω προσώπων, που υπογράφουν ως μάρτυρες των υπογραφών:

  1.                        ..................................................

                                   (υπογραφή)    

        Ονοματεπώνυμο: ………………...……..….……..…

        ΑΔΤ: ……………………..

        Θέση: …………………………….....

        Υπουργείο Άμυνας

  1.                      ................................................

                                  (υπογραφή)     

        Ονοματεπώνυμο: ………………...……..….……..…

        ΑΔΤ: ……………………..

        Θέση: …………....…………………..

        Υπουργείο Άμυνας

Σύνδεση στο Σύστημα
Υποβολή Αίτησης

Επικοινωνία

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1430

Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου

Διογένους 1, Κτίριο «Φιλελεύθερος»,
Block C, Έγκωμη, Τ.Κ. 2404, Λευκωσία
Τηλ.: 22417130, 22417136

Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας

Λεωφ. Αρτέμιδος, Περιοχή Αλυκής, Στρατόπεδο «Α. Σουρουκλή», Τ.Κ. 6021, Λάρνακα
Τηλ.: 24411300, 24411303

Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού

Αγίας Φυλάξεως και Αθ. Τσακάλωφ 168 - 1ος όροφος, Ενορία Καψάλου, Οίκημα TCI, Λεμεσός
Τηλ.: 25413366, 25413367

Στρατολογικό Γραφείο Πάφου

Νέα Κυβερνητικά Κτίρια Πάφου (Κτίριο Ά), Πάφος
Τηλ.: 25413949, 25413916

Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2019

Developed By: Dynamic Works | Powered By: DWCMS